فاکتور p130


سند رسمی که فروشنده آن را تنظیم نموده و به خریدار تحویل می دهد

در فاکتور جنس کاغذ ، تعداد برگه، سایز کاغذ، کاربن‌دار و بدون کاربن بودن برگه‌های فاکتور و رنگ فاکتور مهم است

فاکتورها را به صورت 2 برگی، 3 برگی و یا 4 برگی میتوان چاپ کرد